BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Net als 2017 stond ook het jaar 2018 nog in het teken van omvorming. Met dien verstande dat in dit derde jaar het eindpunt ervan werd bereikt. De nieuwe organisatie is gevormd en staat ‘lean en mean’ klaar voor de komende jaren. De aandacht kan zich nu weer volledig richten op de doorontwikkeling van de dienstverlening en de positionering van het bedrijf voor de nabije en middellange termijn. Ook bleken ontwikkelingen in de branche en ontwikkelingen bij klanten al tijdens de omvorming te vragen om een versterking van specifieke functies binnen het bedrijf.

Met het afsluiten van nieuwe dienstverlenings-overeenkomsten voor de periode 2018-2022 is een belangrijke stap gezet in het verstevigen van de relatie met de klanten. Daarover bestaat tevredenheid bij zowel de klanten als het bedrijf. Wel heeft de ervaring in 2018 geleerd dat procesverbeteringen nodig zijn om de inzichten – die zijn ontstaan door meer transparantie over de kwaliteit en financiering van dienstverlening – goed te kunnen verwerken tot werkbare afspraken.

In 2018 groeide het bedrijf met een nieuwe gemeente als aandeelhouder en klant én twee nieuwe gemeenten als klant. Dit geeft aan dat Cyclus aantrekkelijk is voor nieuwe klanten. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaardeerd en onderkend. Daarom is een groot compliment aan de medewerkers van het bedrijf op zijn plaats. Naast alle inspanning en aandacht voor de interne organisatie is het bedrijf er in geslaagd ook de blik naar buiten voldoende te behouden om de strategische doelstelling van groei inhoud en vorm te geven.

Tegelijkertijd ziet de RvC het als zijn taak voldoende aandacht en ondersteuning te geven aan het proces van vormgeving van de relatie met alle klanten. De vele uitdagingen waar het bedrijf zich voor gesteld ziet, vragen daar om.

Vanwege de in 2017 gemaakte afspraken met de aandeelhouders om in plaats van dividend bij voorkeur zo laag mogelijke (en marktconforme) kosten te hebben, komt het bedrijf in 2019 voor een grote financiële uitdaging te staan. Dit zal intensieve communicatie tussen de directie, de RvC en de aandeelhouders vereisen.

De huidige directeur heeft de omvorming van het bedrijf gerealiseerd en samen met de betrokken stakeholders een toekomststrategie opgesteld. Hij verlaat het bedrijf op 1 augustus 2019 en we bedanken hem voor zijn belangrijke bijdrage. In het laatste kwartaal van 2018 is een selectiecommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen en aandeelhouders, gestart met de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. We zijn verheugd dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2019 heeft besloten om mevrouw Linda Boot te benoemen tot de nieuwe directeur van Cyclus NV.

VOORSTEL VASTSTELLEN JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING

De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2018 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste aanvullende gegevens en het door het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van 23 mei 2019 van PricewaterhouseCoopers overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

De winst van de vennootschap over 2018 bedraagt € 426.000.

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen derhalve voor, met inachtneming van hetgeen in de statuten is geregeld:

  • de hierbij aangeboden jaarrekening 2018 vast te stellen;
  • de winst over het boekjaar 2018 ten bedrage van € 426.000 toe te voegen aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal;
  • de directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het in 2018 gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht.

Raad van Commissarissen
J.H.A.A. Prins
Voorzitter

Moordrecht, 23 mei 2019