OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE DOELSTELLING VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal daartoe:

 1. Preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
 2. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inzameling, het transport, de overslag, de bewerking, de verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
 3. Gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorderen;
 4. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
 5. Het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging, mede gelet op de taken van overheden daarbij gewenst of nuttig is.

De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze onder andere de navolgende taken uit te voeren:

 1. Het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde afval-stoffen en een bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde gemeenten, openbare lichamen en derden;
 2. Het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen en derden;
 3. Het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken van afval met afvalverwerkings-installaties, geëxploiteerd door derden;
 4. Het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
 5. Het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede aan gemeenten en andere openbare lichamen;
 6. Het verrichten van alle handelingen en het aanbieden van producten en diensten welke voor het bereiken van het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan dienstig kunnen zijn, in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen het samenwerken met-, deelnemen in-, het oprichten van-, en het voeren van het bestuur over ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

AANDEELHOUDERS

Per 31 december 2018 kent Cyclus N.V. 9 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 486.055 (zie staat) aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de aandelen op een totaal van € 3.402.385. Het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2018:

Verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2018

RESULTAATBESTEMMING

Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking (conform artikel 36 van de statuten)

 1. Indien de vastgestelde winst- en verliesrekening een bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere verliezen.
 2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toelaat.
 3. Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft zal een nader door de algemene vergadering te bepalen bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).
 4. Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een door de algemene vergadering te bepalen percentage van het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
 5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Resultaatbestemming en dividenduitkering 2017

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad van Commissarissen en overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is een deel van de winst over het boekjaar 2017, en een deel van het eigen vermogen, totaal ten bedrage van € 3.000.000, uitgekeerd als dividend.

Resultaatbestemming en dividenduitkering 2017

Voorstel resultaatbestemming en dividenduitkering 2018

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor, met inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de statuten is geregeld, de winst over het boekjaar 2018 ten bedrage van € 426.000 toe te voegen aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.

Voorstel resultaatbestemming en dividenduitkering 2018

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Cyclus N.V.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Cyclus N.V. op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat wij hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Cyclus N.V. te Zuidplas (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

 • de balans per 31 december 2018;
 • de winst-en-verliesrekening over 2018; en
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijk
Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag;
 • de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING EN DE ACCOUNTANTSCONTROLE

Verantwoordelijkheden van de directie en raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor:

 • het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor
 • een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 23 mei 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. J.L. Sebel RA

BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018 VAN CYCLUS N.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.